قوانین ساخت و ساز شهری

قوانین ساخت و ساز شهری

 ضوابط پارکینگ طبق طرح تفصیلی جدید

تامین قطعی و احداث پارکینگ مورد نیاز برای تمامی ساختمان ها و در همه ی پهنه ها طبق جداول شماره (2-3) تا (5-3) الزامی است . صدور پروانه براساس طرح تفضیلی جدید و هرگونه گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان مربوط به آنها ، منوط به تامین پارکینگ های مورد نیاز مذکور در همان ساختمان و یا در صورت احراز و تایید عدم امکان تامین پارکینگ در ساختمان (قطعه) مربوطه ، در پارکینگ هایی دارای اسناد حقوقی ، در شعاع حداکثر 250 متر ، از ساختمان ، بلامانع است .

تبصره ی 1 : آیین نامه ی اجرایی و نحوه تنظیم اسناد مربوطه و چگونگی صورت مجلس های تفکیکی ، برای پارکینگ های مکانیزه و غیر مکانیزه ، توسط شهرداری تهران و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ طرح تفصیلی ، تهیه و توسط شهرداری تهران ، به واحدهای مربوطه ، ابلاغ میشود .

تبصره ی دو : در کلیه ی مواردی که پارکینگ هر واحد ساختمان (مسکونی و یا غیر مسکونی ) ، خارج از آن و در پارکینگ های اختصاصی و یا عمومی دارای اسناد رسمی ، تامین شود ، ذکر شماره و نام پارکینگ و حدود اربعه ی آن در صورت مجلس تفکیکی و اسناد ثبتی واحد مذکور ، الزامی است .

تبصره ی 3 : تعداد پارکینگ های مورد نیاز ساختمان ها و مجتمع هایی که از عملکردها ، کاربری ها و فعالیت های متنوعی برخوردار است ، معادل مجموع تعداد حداقل پارکینگ های لازم برای هر یک از کاربری و فعالیت ها ، براساس ضوابط تامین پارکینگ در پهنه های استفاده از اراضی است .

تبصره ی 4 : تامین پارکینگ مورد نیاز آژانس های تاکسی و مسافربری ، نمایشگاه های اتومبیل و فعالیت های مشابه که نیازمند پارکینگ است ، در خود ملک و یا خارج از ملک مذکور ، الزامی است .

تبصره ی 5 :کلیه ی ادارات ، ارگان ها ، سازمان ها ، نهادها ، موسسات و شرکتهای دولتی ، عمومی و خصوصی و بیمارستان ها که مراجعین زیادی دارند ، در زمان احداث یا تجدید بنا ، ملزم به تامین 30درصد پارکینگ مازاد بر پارکینگ مورد نیاز برای مراجعین طبق ضوابط مربوطه ، در همان ساختمان و یا در پارکینگ عمومی اطراف تا شعاع 250 متر می باشند .

تبصره ی 6 : فروشگاه ها و مجموعه های بزرگ، با مقیاس عملکرد ناحیه ای ، منطقه ای و فرا منطقه ای ، ( به جز هتل ، هتل آپارتمان و سایر مواردی که در تبصره ی 5 همین بند ذکر شد ) به ازای هر 100 متر مربع زیربنای مفید ، ملزم به تامین حداقل 2 واحد پارکینگ ، علاوه بر پارکینگ مورد نیاز می باشند .

تبصره ی 7 : احداث پارکینگ های اختصاصی محلی در محدوده هایی از شهر که تامین پارکینگ امکان پذیر نیست ، به ویژه در بافت های فرسوده ، طبق شرایط مصوبه ی شماره ی 502 کمیسیون ماده ی 5 ، مجاز است.

تبصره ی 8 : احداث پارکینگ های اختصاصی محلی در محدوده هایی از شهر که تامین پارکینگ امکان پذیر نیست ، به ویژه در بافت های فرسوده ، طبق شرایط مصوبه ی شماره ی 502 کمیسیون ماده ی 5 ، مجاز است.

تبصره ی 9 : تامین پارکینگ اضافی در هر ساختمان ، در صورت تامین قطعی پارکینگ های الزامی ساختمان طبق تبصره ی 7 از بند فوق ، مجاز است .

تبصره ی 10 : ایجاد پارکینگ مازاد به صورت مزاحم در کلیه ی پهنه ها ( به استثنای واحدهای مسکونی با پارکینگ مزاحم ، صرفا متعلق به یک واحد ) ، مجاز است .

ضوابط تامین پارکینگ در پهنه ی سکونت

تامین پارکینگ برای کلیه ی واحدهای مسکونی ، در پهنه ی سکونت ، متناسب با اندازه واحد مسکونی ( سطح خالص هر واحد مسکونی ) طبق جدول شماره (2-3) الزامی است . همچنین تعداد پارکینگ مورد نیاز برای خدمات پشتیبان سکونت ، در واحدهای انتفاعی محلات مسکونی ، طبق جدول شماره ی (3-3) است.

تبصره ی 1 : در پهنه های مسکونی (R) ، احداث صرفا یک واحد پارکینگ مزاحم به صورت یک به یک ، بلامانع است .

تبصره ی 2 : پارکینگ مزاحم منوط به اینکه متعلق به یک واحد باشد و مزاحمتی برای سایرین ایجاد نکند ، بلامانع است .

تبصره ی 3 : توسعه ی رمپ دسترسی پارکینگ به خارج از مرز قطعات (پلاک ها) بعد از رعایت برهای اصلاحی و در فضای عمومی همجوار (فضای پیاده رو) ، مطلقا ممنوع است .

تبصره ی 4 : پیش بینی راه های ورودی مجزا برای دسترسی به فضای پارکیگ (رمپ) و ورودی پیاده به ساختمان ، در اراضی و املاک با بر 6 متر و بیشتر ، الزامی است .

تبصره ی 5 : چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه ، باید به گونه ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی ، مطابق مقررات ملی ساختمان به سهولت انجام پذیرد .

بیشتر بخوانید:صفر تا صد دعاوی شهرداری

ضوابط پارکینگ در پهنه های فعالیت و مختلط

ضوابط احداث پارکینگ برای کارکنان و مراجعان در پهنه های فعالیت و مختلط براساس نوع و مقیاس فعالیت ( محلی و ناحیه ای ، منطقه ای ، فرامنطقه ای و شهری ) طبق جداول شماره ی (4-3) و (5-3) است .

تبصره ی 1 : در زیر پهنه ی مختلط تعداد پارکینگ های مورد نیاز ساختمان ها و مجتمع هایی که از کاربری های متفاوت برخوردارند ، معادل مجموع تعداد حداقل پارکینگ های لازم برای هر یک از انواع کاربری ها ست.

تبصره ی 2 : ایجاد پارکینگ مزاحم یک به یک ، در صورتی که مزاحمتی برای سایرین ایجاد نکند ، در کاربری های غیر مسکونی پهنه های فعالیت و مختلط ، بلامانع است .

امتیاز شما

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه