لیست افراد سرمایه گذار در ساخت آپارتمان

نام شخص (میلاد صفری)

توان ساخت : تا 20 هزار متر مربع

میزان سرمایه : تا سقف 10 میلیارد

رزومه : متن بیوگرافی از شخص و رزومه کاری

نام شخص

توان ساخت : تا 20 هزار متر مربع

میزان سرمایه : تا سقف 10 میلیارد

رزومه : متن بیوگرافی از شخص و رزومه کاری

نام شخص

توان ساخت : تا 20 هزار متر مربع

میزان سرمایه : تا سقف 10 میلیارد

رزومه : متن بیوگرافی از شخص و رزومه کاری

امتیاز شما

مقایسه آگهی ها

مقایسه